BMW motor
Menu

Algemene voorwaarden

Afstand van aansprakelijkheid

De deelnemers/deelneemsters nemen op eigen risico deel ons evenement. Zij dragen als enige de burgerrechtelijke en strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor al de/het door hen gebruikte voertuig(en) veroorzaakte schade, in zoverre er geen verklaring van afstand van aansprakelijkheid overeengekomen werd.

De deelnemers verklaren door het indienen van deze verklaring dat ze afzien van alle schadevorderingen van welke aard dan ook, die kunnen ontspruiten door de evenementen, met name tegen de organisators, de signaalgevers, het medische personeel, de eigenaars van de racebaan, de sponsors, racediensten en andere personen die met de organisatie verbonden zijn alsook de vertegenwoordigers en plaatsvervangers van alle hiervoor vernoemde personen en organisaties, met uitzondering van de schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid, veroorzaakt door een opzettelijke daad of grove nalatigheid van een wettelijke vertegenwoordiger of een gevolmachtigde van de betrokken groep personen, en met uitzondering van andere schade veroorzaakt door een opzettelijke daad of grove nalatigheid – van een wettelijke vertegenwoordiger of gevolmachtigde van de betrokken groep personen; jegens andere deelnemers (rijders, mederijders), hun helpers, de eigendommen van houders van andere voertuigen. De deelnemers zien af van vorderingen voor schade van alle aard, die ontstaan als gevolg van trainingen of wedstrijden (tijdtrainingen, kwalificatieraces), met uitzondering van schade ontstaan door overlijden, lichamelijke schade of een aantasting van de gezondheid, die door een opzettelijke daad of grove nalatigheid ontstaan, ook van een wettelijke vertegenwoordiger of gevolmachtigde van de groep betrokken personen, en met uitzondering van andere schade ontstaan door een opzettelijke daad of grove nalatigheid – ook van een wettelijke vertegenwoordiger of gevolmachtigde van de betrokken groep personen.

De afstand van aansprakelijkheid wordt voor alle betrokken partijen van kracht vanaf het indienen van deze verklaring. Ze geldt voor claims die voortkomen uit alle rechtsgronden, in het bijzonder voor aanspraken op schadevergoeding op basis van contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheid en ook voor vorderingen uit onrechtmatige daden. Stilzwijgende uitsluitingen van aansprakelijkheid blijven uitgesloten van onderhavige uitsluitingsclausule.

De deelnemer zelf verklaart tegenover de organisator dat enkel hijzelf het aan hem toevertrouwde voertuig bestuurt. Indien niet geregistreerde deelnemers gebruikmaken van het circuit dan is de deelnemer volledig verantwoordelijk voor de eventuele schade. Bovendien zal er een boete van € 500 worden geheven tegenover de deelnemer wiens motorvoertuig gebruikt wordt. De geldboete dient onmiddellijk betaald te worden.

Registratie en aanmelding

De registratie voor het evenement gebeurt door indiening van het deelnemingsformulier bij de organisator en door betaling van de deelnameprijs. Voor deze doeleinden mag enkel een origineel of kopie van het registratie- en inschrijvingsformulier van de organisator worden gebruikt. Opgelet! Het indienen van het inschrijvingsformulier en de betaling van het deelnamegeld geeft geen aanleiding tot een wettelijk recht tot deelname aan het evenement. Enkel op het moment waarop de bevestiging wordt afgeleverd, wordt de registratie als geaccepteerd beschouwd. De deelnamebevestiging zal enkel worden verstuurd bij een succesvolle betaling. Bij evenementen die worden gehouden in samenwerking met andere organisatoren, is enkel de bevestiging van de hoofdorganisator bindend.

Verzekering

Elke deelnemer is verplicht om de aansprakelijkheidsverzekering te onderschrijven die wij aanbieden (reeds inbegrepen in het deelnamegeld). Deze dekt de aansprakelijkheid voor schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid van andere deelnemers. De algemene en specifieke voorwaarden en bepalingen van de aansprakelijkheidsverzekering zijn van kracht. De verzekering dekt geen schade opgelopen door het (verboden) gebruik van het voertuig van de deelnemer door een niet-geregistreerd individu. Door het ondertekenen van het aansprakelijkheidscontract garandeert de deelnemer dat hij een geldige buitenlandse medische verzekeringsdekking heeft, indien het evenement niet plaatsvindt in zijn thuisland (of land waar hij permanent verblijft). Bovendien kunnen deelnemers een bijkomende ongevallenverzekering afsluiten. De informatie hierover dient ten minste één volledige dag vóór de eerste dag van het evenement aan de organisator te worden verstuurd.

Afsluiting deelname

De deelname wordt afgesloten twee weken voor de eerste dag van het respectieve evenement. Bij latere toetredingen wordt de deelnameprijs verhoogd.

Terugbetaling deelnamegeld – Annulatiebeleid

De start van het evenement vindt plaats bij opening van de aanmelding aan de vooravond van de eerste rit op het circuit.

 • Annulatie tot 90 dagen vóór het begin van het evenement
  Het geld wordt terugbetaald zonder de annulatiekost van 50 euro.
 • Annulatie tot 30 dagen vóór het begin van het evenement
  De terugbetaling gebeurt aan 75 % in de vorm van een tegoedbon (1 jaar geldig).
 • Annulatie tot 15 dagen vóór het begin van het evenement
  De terugbetaling gebeurt aan 50 % in de vorm van een tegoedbon (1 jaar geldig).

Annulatieverzekering voor het evenement – € 10 per evenementsdag

 • Annulatie tot 60 dagen vóór het begin van het evenement is gratis, het geld wordt volledig terugbetaald.
 • Annulatie tot 15 dagen vóór het begin van het evenement
  Het geld wordt terugbetaald min een annulatiekost van 25 euro.
 • Annulatie tot 10 dagen vóór het begin van het evenement
  Deelnamegeld wordt voor 100 % terugbetaald in de vorm van een tegoedbon (1 jaar geldig).
 • Annulatie tot 5 dagen vóór het begin van het evenement
  Deelnamegeld wordt voor 75 % terugbetaald in de vorm van een tegoedbon (1 jaar geldig).
 • Annulatie tot op de dag van het begin van het evenement
  Deelnamegeld wordt voor 50 % terugbetaald in de vorm van een tegoedbon (1 jaar geldig).

Annulaties worden enkel via e-mail aan info@moto-racingschool.com of telefonisch bij de organisatie (zie respectieve deelnamebevestiging) aanvaard!

Algemene voorwaarden en voorschriften

In onze organisatie zijn alle rijwaardige motorvoertuigen toegelaten! Er zal tijdens de technische inspectie worden nagekeken of alle motorvoertuigen zich in een rijwaardige toestand bevinden en de kleding en uitrusting van de deelnemers zal eveneens worden gecontroleerd. Indien er bezwaren zijn kan de deelname aan het evenement worden geweigerd. In dat geval wordt het deelnamegeld niet terugbetaald.

Indien het evenement wordt geannuleerd of vroegtijdig wordt stopgezet, door redenen die buiten de wil van de organisator vallen, dan wordt het deelnamegeld niet terugbetaald. Opgelet! Elke deelnemer die anderen in gevaar brengt door risicovol of roekeloos rijgedrag zal worden uitgesloten van de training. Een deelnemer die moedwillig schade toebrengt aan het circuit of de faciliteiten (vooral door burn-outs) zal de kost van die schade moeten dragen. Dat geldt ook voor het achterlaten van spijkers, haken, schroeven, bouten enz. op het tarmac, of op de vloeren en muren van de garages van het circuit.

Transponders

Alle deelnemers worden uitgerust met een transponder. De registratie van rondetijden dient uitsluitend om na te gaan of de deelnemer tot de juiste groep behoort, en niet om sportieve redenen. Het niet bekendmaken ervan moet door de respectieve deelnemer expliciet worden aangevraagd bij de aanmelding. De afgifte van de transponder gebeurt tegen een waarborg. Indien de transponder tijdens het gebruik beschadigd wordt of verloren geraakt, moet de deelnemer de kost daarvan betalen (bij verlies momenteel
430 EUR bruto). Indien de transponder per ongeluk mee naar huis genomen wordt, wordt er 5 EUR per dag in rekening gebracht tot op de dag dat de transponder wordt teruggegeven aan de Moto Racingschool.

Technische vereisten

 • Spiegels, bagage en andere uitstekende onderdelen moeten worden verwijderd, zaken met scherpe randen (bijvoorbeeld afgezaagde framebuizen) worden niet toegelaten en moeten verwijderd worden.
 • Koplampen en richtingaanwijzers moeten verwijderd worden of zorgvuldig afgeplakt worden.
 • Uitlaatsystemen zijn toegelaten. Zij mogen echter de geluidsbeperkingen op het respectieve circuit niet overschrijden (namelijk 98 dB op de Lausitzring, 95 dB op Hockenheim). Een uitsluiting van deelname door overschrijding van de aangegeven geluidslimiet geeft geen recht op een terugbetaling. Een voortijdig einde van het evenement, of langere onderbrekingen om de geluidsniveaus te regelen zijn mogelijk indien talrijke deelnemers tegelijk de geluidsbeperkingen niet respecteren.
 • Deelnemers zijn vrij om de keuze van hun banden te bepalen. Zij moeten echter in goede toestand zijn met voldoende profiel om ervoor te zorgen dat er veilig kan worden gereden.
 • De organisator behoudt zich het recht voor om het gebruik van voertuigen te verbieden die niet voldoen aan de technische vereisten. Een motorfiets die geen degelijk werkende remmen heeft, of waarvan de knalpot werd verwijderd, zal niet worden toegelaten op onze evenementen. Ingeval van een crash moet de motorfiets opnieuw technisch worden gekeurd alvorens hij opnieuw op het circuit mag.

Beschermende kleding

Alle deelnemers aan de vrije training moeten bijkomende rugbeschermers dragen, indien deze niet standaard tot hun lederen pak behoren. Enkel deelnemers met de voorgeschreven beschermende kleding worden toegelaten (onbeschadigde volledige helm, lederen pak, lederen laarzen, lederen handschoenen).

Rechten

Moto Racingschool heeft het recht om tijdens de evenementen foto’s, video’s, en filmopnames te maken voor eigen reclamedoeleinden. De niet-toegelaten verkoop van goederen en diensten tijdens het evenement zal aanleiding geven tot een onmiddellijke heffing van standhuurgeld ten belope van 500 EUR per evenementsdag.

Verloop en organisatie

Alle deelnemers dienen voor de start van de training bij de check-in en bij de technische controle aanwezig te zijn, anders mogen ze niet starten. Alle deelnemers moeten de meeting van de motorrijders bijwonen. Als ze dit niet doen, worden ze gediskwalificeerd. De meeting van de motorrijders zal plaatsvinden bij de start van het evenement en kan eventueel vóór de race van de respectieve klassen plaatsvinden. Een schema van de organisatie is bijgevoegd bij de inschrijvingsbevestiging en zal ook ter plaatse worden gepubliceerd. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het schema.

Veiligheidsregels

Het is voor niet-bevoegde personen strikt verboden om de veiligheidszones, in het bijzonder de crashzones, te betreden. De veiligheidszone omvat de pit lane. Tijdens de races worden enkel de rijder en zijn assistent toegelaten op de pit lane. Er is een absoluut rookverbod op de pit lane! De pit lane is éénrichting. Er mag enkel langzaam gereden worden op de pit lane. Motorvoertuigen mogen enkel tegen de rijrichting in geschoven worden. Op de pits mogen alle voertuigen enkel stapvoets rijden! Het niet naleven van deze regels zal aanleiding geven tot onmiddellijke diskwalificatie of uitsluiting van de terreinen. Kinderen jonger dan 14 jaar mogen absoluut niet rondrijden op het circuit en de pit lane. Ook mogen kinderen jonger dan 14 jaar zich absoluut niet ophouden op de pit lane. Op de meeste circuits zijn huisdieren volledig verboden. De regels van het respectieve racecircuit zijn van toepassing.

Instructies

Elke deelnemer en assistent moeten de instructies van de verantwoordelijke van het evenement en zijn aangeduide vertegenwoordiger opvolgen. Schendingen en inbreuken tegen de inhoud van deze voorwaarden, met name het in gevaar brengen van andere deelnemers door roekeloos rijgedrag op de pits of het negeren van vlaggentekens, zal aanleiding geven tot diskwalificatie of uitsluiting van het evenement.

Moto Racing School logo

Contact

MotoRacingSchool
Schlössl 9
95701 Pechbrunn
Duitsland


+49 171 1982222

Neem contact met ons op